Články

Články

Notářské služby

Počínaje 1. září 2018 bude v sídle naší advokátní kanceláře na adrese Kamlerova 795/9, 251 01 Říčany, notářka Mgr. Martina Šmajstrlová vykonávat notářskou činnost, a to každý pátek od 9,00 do 15,00 hodin.
>> celý článek

Cochem

Cochemská praxe vznikla v Německu v oblasti Cochem v devadesátých letech minulého století. Jejím cílem je zefektivnit síť spolupracujících subjektů účastnících se na řešení ochrany práv dětí za podpory interdisciplinární spolupráce. Snaží se o znovuobnovení komunikace mezi rodiči, jejich převzetí odpovědnosti za budoucí život dítěte a nastavení pravidel v jeho nejlepším zájmu. V Německu tento model vychází především ze skutečnosti, že tamější právo nezná pojem „rodičovská odpovědnost“, nýbrž pouze „rodičovská péče“. Zároveň poukazuje na rozdíl mezi pojmy „právo na dítě“ a „právo dítěte“, na který rodiče často přese své konflikty mnohdy zapomínají a největší újmu z celého procesu si tak odnáší právě potomek.
>> celý článek

Předkupní právo spoluvlastníků k nemovitosti

1. ledna 2018 nabyla účinnosti část první čl. I body 13 až 22 zákona č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Účinností této novely byl do českého právního řádu znovuzaveden institut předkupního práva spoluvlastníků k nemovité věci, který z právního řádu vypadl zrušením zákona č. 40/1964 Sb., tzv. starého občanského zákoníku, který byl nahrazen s účinností od 1. ledna 2014 zákonem č. 89/2012 Sb., který v původním znění předkupní právo spoluvlastníků k nemovité věci až na jisté výjimky (v případech, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od začátku ovlivnit) nezakotvoval.
>> celý článek

Evidence skutečných majitelů

1. ledna 2018 nabyla účinnosti část třetí zákona č. 368/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále „ZVR“). Touto novelou se zřizuje Evidence údajů o skutečném majiteli; právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku jsou podle ZVR ve znění účinném od 1. ledna 2018 povinny uvést do neveřejné části veřejného rejstříku aktuální údaje o skutečných majitelích podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále „AMLZ“).
>> celý článek

Obecně k General Data Protection Regulation (GDPR)

Z důvodu dosavadní roztříštěnosti právních úprav ochrany osobních údajů v členských státech Evropské Unie bylo za účelem sjednocení pravidel napříč členskými státy přijato Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které vstoupí celounijně v účinnost dne 25. 5. 2018.
>> celý článek

K platnosti užívacích právních titulů

Tento článek pojednává o problematice uzavírání užívacích právních titulů (typicky pachtovních nebo nájemních smluv) k nemovitostem v podílovém spoluvlastnictví více spoluvlastníků, a o jejich případných nedostatcích vedoucích v krajních případech až k absolutní neplatnosti. Jedná se o typickou problematiku v zemědělství, kdy pozemky obhospodařované zemědělskými subjekty jsou nezřídka vlastněny větším počtem spoluvlastníků. Jedná se rovněž o problematiku velmi aktuální, na čemž bohužel nic nezměnila ani účinnost zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Soudní výklad stále primárně aplikuje rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. srpna 2007 se sp. zn. 28 Cdo 2731/2007, vycházející z již neplatné právní úpravy, o němž bude podrobně pojednáno dále. Soudy rozhodují v těchto věcech značně formalisticky a tradičně v neprospěch uživatelů nemovitostí, a je tedy zapotřebí dbát zvýšené pečlivosti v otázce uzavírání užívacích právních titulů k nemovitostem v podílovém spoluvlastnictví.
>> celý článek