Zásady ochrany osobních údajů

HRABA & CONSORTES advokátní kancelář s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné GDPR o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR") a souvisejícími právními předpisy. 

Níže si Vás dovolujeme informovat o právech a povinnostech souvisejících se zpracováním osobních údajů poskytnutých advokátní kanceláři.  Na advokáty a ostatní pracovníky advokátní kanceláře se vztahuje povinnost mlčenlivosti vyplývající ze zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.


1. Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů je HRABA & CONSORTES advokátní kancelář s.r.o. se sídlem Kamlerova 795, 251 01, Říčany, IČ: 267 57 648, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 378323. Telefon +420 777 331 850, e-mail: sekretariat@hraba.cz, webová stránka: www.hraba.cz (dále jen "správce").


2. Právní základ zpracovávaných osobních údajů  

Správce zpracovává osobní údaje získané při poskytování právních služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány zejména na základě čl. 6 podostavec 1 písm. b) GDPR. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Osobní údaje jsou dále zpracovány na základě čl. 6 podostavec 1 písm. f), pokud je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. Výjimečně může docházet i ke zpracování osobních údajů i na základě jiných zákonných důvodů vyplývajících z GDPR.


3. Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je poskytování právních služeb a plnění povinností z toho vyplývajících, a dále výkon povinností vyplývajících ze zákona o advokacii a souvisejících právních a stavovských předpisů.  


4. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zpracovávanými osobními údaji jsou především identifikační údaje jako je jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail, místo bydliště apod.), údaje o poskytnutých službách, údaje dostupné z veřejných rejstříků a seznamů a údaje poskytnuté soudy a dalšími orgány veřejné moci. Zvláštní kategorii osobních údajů, tedy zvlášť citlivé a chráněné osobní údaje advokátní kancelář nezpracovává. 


5. Příjemci osobních údajů

* spolupracující advokáti;
* orgány veřejné moci;
* správci informačního systému;
* externí účetní společnost.


6. Doba zpracování osobních údajů

Doba zpracování vyplývá z povinností stanovených právními předpisy, zejména zákonem 

č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii a zákon č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Doba, po kterou evidujeme osobní údaje, se různí a vyplývá z příslušných právních předpisů.  

Správce eviduje: 

* klientské spisy a dokumentace související s poskytováním právních služeb po dobu 5 let od ukončení poskytování právních služeb; 
* osobní údaje související se správou majetku (např. smlouvy o advokátní úschově) po dobu 10 let od ukončení správy majetku;
* daňové doklady po dobu 10 let. 


7. Práva klienta

* Právo na přístup klient má právo získat od správce informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovány, a pokud ano, má dále právo získat informace o jaké osobní údaje se jedná, účel a dobu jejich zpracování a příjemce těchto údajů;
Právo na opravu a doplnění klient má právo požadovat po správci opravu nepřesných údajů, které se ho týkají a doplnění neúplných osobních údajů;
Právo na výmaz - klient má právo, aby správce bez zbytečných odkladů vymazal osobní údaje, které se ho týkají, správce má tedy povinnost osobní údaje vymazat, jsou-li splněny stanovené podmínky;
Právo na omezení zpracování  klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Pokud bylo omezení zpracování aplikováno, lze osobní údaje zpracovávat pouze se souhlasem klienta;
Právo na přenositelnost představuje právo klienta získat osobní údaje, které se ho týkají a které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může posléze předat jinému správci;
Právo vznést námitku klient má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případech, kdy je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce nebo je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany;
Právo podat stížnost u dozorového úřadu klient má v případě, že se domnívá, že bylo porušeno Nařízení nebo související právní předpisy, právo podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/ 


kontaktní formulář
HLEDÁTE PRÁVNÍ POMOC?

Pokud váháte, zda požádat naši právní kancelář o spolupráci na svém případu, pak nás nejprve můžete nezávazně kontaktovat pomocí formuláře, který naleznete níže. Členové naší kanceláře se vám obratem ozvou a navrhnou vám první kroky při řešení vaší kauzy. Kontaktovat nás můžete rovněž po telefonu či po mailu.


   


>> Všeobecné obchodní podmínky

>> Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana proti spamu. Kolik je dvakrát dva?