Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

OBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB
HRABA & CONSORTES advokátní kancelář s.r.o.

Článek I.
Předmět všeobecných podmínek
Všeobecné podmínky poskytování právních služeb HRABA & CONSORTES advokátní kancelář s.r.o. (dále jen "Všeobecné podmínky") podrobně upravují obsah smlouvy o poskytování právní služby HRABA & CONSORTES advokátní kancelář s.r.o. (dále také jen "Advokátní kancelář")

Článek II.
Závazky a práva Advokátní kanceláře
1.
Advokátní kancelář je povinna jednat při poskytování právní služby v zájmu klienta, čestně a svědomitě, v souladu se zákony České republiky a stavovskými a etickými pravidly výkonu advokacie. Advokátní kancelář je povinna postupovat s náležitou odbornou péčí a uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné pro klienta.
2.
Klient podle potřeby konkrétního úkonu poskytované právní služby udělí pověřenému advokátovi Advokátní kanceláře plnou moc zvláštní listinou.
3.
Advokátní kancelář není vázána právním názorem klienta. Advokátní kancelář rámcově seznámí klienta se svým postupem a právními důvody, které jí k určitému způsobu poskytování právní služby vedou. Klient je povinen respektovat právní názor advokátní kanceláře, zejména z hlediska procesního postupu a aplikace hmotného práva.
4.
Informace o stavu věcí, ve kterých je poskytována právní služba, Advokátní kancelář poskytuje klientu na jeho vyžádání nebo je-li to pro další postup ve věci potřebné či jde-li o sdělení výsledku podstatného úkonu poskytované právní služby. Advokátní kancelář je oprávněna postup a termíny provedení právní služby určovat samostatně podle svého rozhodnutí, svých možností a podle potřeb prováděné právní služby.
5.
Právní služby provádí pověřený advokát nebo zaměstnanec Advokátní kanceláře. Advokát je oprávněn pro cestování v souvislosti s poskytováním právní služby použít osobní automobil; v případě nezbytné cesty do zahraničí v souvislosti s poskytovanou právní službou je advokát oprávněn použít leteckou dopravu.

Článek III.
Práva a závazky Klienta
Klient se zavazuje poskytnout Advokátní kanceláři veškeré informace, doklady a pomůcky potřebné k řádnému poskytování klientem požadované právní služby. Informace, které vyžadují konzultaci dalšího postupu klienta s Advokátní kanceláří, sdělí klient pověřenému advokátovi nebo zaměstnanci Advokátní kanceláře osobně na konzultační schůzce. Termín konzultační schůzky sjedná klient zpravidla telefonicky se sekretariátem Advokátní kanceláře.

Článek IV.
Ceny a platby
1.
Klient se zavazuje zaplatit za právní služby poskytnuté Advokátní kanceláři odměnu dohodnutou ve smlouvě o právní službě a náhradu nákladů právní služby podle odstavce 2. Časová odměna dohodnutá ve smlouvě o právní službě se zvyšuje o 50% za právní službu poskytovanou podle požadavků klienta po 17 hodině nebo ve dnech pracovního klidu. Odměna zahrnuje běžné výdaje vynaložené Advokátní kanceláří v souvislosti s poskytovanou právní službou (administrativní náklady).
2.
Advokátní kanceláři náleží dále náhrada jiných nákladů (kolky, úhrada za znalecké posudky, cestovné apod.) případně vynaložených v souvislosti s poskytovanou právní službou a vyúčtovaných v palmárním účtu takto:
2
a) náhrada za čas strávený cestováním v souvislosti s poskytováním právní služby činí 1 250 Kč za každou započatou hodinu,
b) cestovné vynaložené v souvislosti s poskytovanou právní službou činí 20,-Kč za 1 km,
c) náhrada za kolky, za znalecké posudky, za cestovné veřejnou dopravou včetně letecké apod. náleží Advokátní kanceláři ve skutečně vynaložené výši.
3.
Advokátní kancelář je oprávněna vyžadovat, aby klient do 10 dnů od uzavření smlouvy o právní službě složil zálohu na odměnu ve výši 10.000,- Kč na účet Advokátní kanceláře. V případě prodlení klienta s uhrazení zálohy na odměnu Advokátní kancelář není povinna dohodnutou právní službu poskytovat až do doby, dokud klient zálohu neuhradí. Jestliže právní služba je poskytována po dobu několika zúčtovacích období, může Advokátní kancelář vystavit na počátku každého dalšího zúčtovacího období klientovi zálohovou fakturou fakturu na částku nepřevyšující 2/3 částky vyfakturované klientu bezprostředně předcházející zúčtovací období. Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc.
4.
Odměna a náhrada nákladů je splatná na základě faktury - palmárního účtu - Advokátní kanceláře, vystaveného po uplynutí každého zúčtovacího období a uskutečnění každého dílčího plnění, kterým je poskytování právní služby za uplynulý kalendářní měsíce. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je vždy poslední den v měsíci. Ve faktuře je zúčtována poskytnutá záloha. Přílohou faktury je specifikace poskytnutých právních služeb a nákladů. Odměna a náhrada nákladů se zvyšuje o daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši. Odměna a náhrada nákladů je splatná ve lhůtě a na účet uvedený ve faktuře advokátní kanceláře. Náhrada nákladů souvisejících s přípravou spisu k předání klientovi je splatná současně s předáním spisu.
5.
V případě soudního sporu, kde Advokátní kancelář zastupuje klienta do odměny dále náleží klientovi soudem přiznaná odměna advokáta, byla-li v řízení, v němž bude klient advokátem advokátní kanceláře zastupován a kterou hradí protistrana sporu přiznána a klientovi protistranou uhrazena.

Článek V.
Shromažďování a užití informací o klientech
1.
Klient svým podpisem stvrzuje, že se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů Advokátní kanceláře, které jsou dostupné na webových stránkách www.hraba.cz. Osobní údaje Klienta jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy o právní službě a výkonu povinností stanovených právními předpisy.
2.
Advokátní kancelář vede aktuální evidenci všech svých klientů obsahující osobní a důvěrná data, která zpracovává, a je oprávněna ji užívat v souladu s právními předpisy. Advokátní kancelář se zavazuje, že s údaji o klientovi vedenými v evidenci bude nakládat pouze v souladu s tímto článkem, bude zajišťovat jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených, či umožněných právními předpisy je nebude sdělovat třetím osobám. Práva a povinnosti správců, zpracovatelů a subjektů osobních údajů jsou obsaženy v obecně závazných právních předpisech. 

Článek VI.
Copyright
Ke všem dokumentům a materiálům vytvořeným Advokátní kanceláří při poskytování právní služby má Advokátní kancelář copyright a všechna práva vyhrazena. Vytvořené dokumenty a materiály jsou určeny jen pro osobní využití klienta. Bez předchozího písemného souhlasu Advokátní kanceláře je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo jakákoliv distribuce všech materiálů nebo části materiálu, včetně zahrnutí těchto materiálu nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Článek VII.
Ukončení právní služby
1.
Právní služby je ukončena splněním jejího předmětu; v případě zastupování v soudním řízení nebo ve správním řízení, smlouva končí právní mocí rozhodnutí ve věci samé.
2.
Klient může smlouvu o právní službě a udělené plné moci kdykoli vypovědět. Smlouva zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém byla písemná výpověď klienta doručena Advokátní kanceláři. Plná moc zaniká doučením výpovědi.
3.
Advokátní kancelář může smlouvu včetně souvisejících plných mocí vypovědět, dojde-li k narušení důvěry mezi advokátní kanceláří a klientem nebo klient je více než 15 dní v prodlení s placením odměny za právní službu nebo neposkytuje-li klient potřebnou součinnost nebo neplní-li klient své závazky uvedené v této smlouvě nebo v případě, že klient nerespektuje odborná doporučení Advokátní kanceláře. Advokátní kancelář vypoví smlouvu vždy, zjistí-li dodatečně skutečnosti uvedené v §19 zákona o advokacii č.85/1996 Sb. Smlouva zaniká posledním dnem
3 kalendářního měsíce, ve kterém byla písemná výpověď Advokátní kanceláře doručena klientovi. Pokud se klient odstěhuje na Advokátní kanceláři neznámou adresu tak, že mu není možno vypovědět smlouvu, smlouva o poskytování právní služby a s ní související plné moci zanikají ke dni, kdy se Advokátní kanceláři podruhé vrátí jako nedoručená výpověď smlouvy a plné moci.
4.
V případě ukončení smlouvy o právní službě splněním předmětu smlouvy, dohodou nebo výpovědí je klient povinen uhradit odměnu za právní službu provedenou do dne ukončení smlouvy nebo jako neodkladné úkony podle odstavce 5.
5.
Advokátní kancelář je povinna v době 15 dnů ode dne doručení výpovědi smlouvy, nedojde-li k jiné dohodě, učinit veškeré neodkladné úkony tak, aby klientovi nevznikla ze zániku smlouvy škoda. Neodkladnými úkony jsou zastupování u soudu či při obdobných nařízených jednáních a podání odvolání tak, aby nedošlo ke zmeškání procesních lhůt.
6.
Po ukončení právní služby předá Advokátní kancelář do třiceti dnů klientovi veškerou dokumentaci takto:
a) Dokumenty, které jí klient předal, jsou vráceny klientovi. Advokátní kancelář si z nich podle své potřeby udělá kopie za účelem archivace a dokumentování postupu poskytování právní služby.
b) Rozsudky a rozhodnutí budou vydány klientovi v originálu, pokud si klient výslovně nebude přát uložit originály rozsudků a rozhodnutí u Advokátní kanceláře. Advokátní kancelář si pořídí jejich kopie za účelem archivace a dokumentování postupu právní služby.
c) Podání, učiněná Advokátní kanceláří a veškeré její přípisy si advokátní kancelář ponechá pro účely archivace.
d) Součástí předávávané dokumentace je seznam jednotlivých dokumentů, u kterých je uveden datum sepsání dokumentu a jeho název. Klient je povinen zkontrolovat při převzetí seznam i předávané dokumenty a jejich převzetí potvrdit svým podpisem. Na následné reklamace není možno brát zřetel.
e) Dokumentace je klientu předávána zásadně v sídle Advokátní kanceláře. Pokud se klient přes písemnou výzvu nedostaví k převzetí spisu, je Advokátní kancelář oprávněna dokumentaci zaslat na náklady klienta do místa jeho sídla či trvalého bydliště.

Článek VIII. 
Mimosoudní řešení sporů
V případě vzniku sporu Klienta - Spotřebitele s Advokátní kancelář má Klient možnost se obrátit na Českou advokátní komoru za účelem mimosoudního řešení tohoto spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká advokátní komora, Národní třída 16, Nové město, 110 00 Praha, www.cak.cz , email: epodatelna@cak.cz; ID datové schránky: n69admd.

kontaktní formulář
HLEDÁTE PRÁVNÍ POMOC?

Pokud váháte, zda požádat naši právní kancelář o spolupráci na svém případu, pak nás nejprve můžete nezávazně kontaktovat pomocí formuláře, který naleznete níže. Členové naší kanceláře se vám obratem ozvou a navrhnou vám první kroky při řešení vaší kauzy. Kontaktovat nás můžete rovněž po telefonu či po mailu.


   


>> Všeobecné obchodní podmínky

>> Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana proti spamu. Kolik je dvakrát dva?